Available courses

Course image การใช้งาน Microsoft 365
ARITC

รวบรวมเนื้อหาการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ใน Microsoft 365 ไม่ว่าจะเป็น 

  • Microsoft Office 365 
  • Microsoft Team
  • Microsoft From
  • OneDrive
  • OutLook

Course image การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์

วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน

Course image การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดและประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวัดผล การประเมินผลตามสภาพจริง ปฏิบัติการวัด ประเมินผลและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


Course image การฟังและการพูดภาษาจีน 1
คณะครุศาสตร์

ฟังและพูดบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำตัวเอง การเล่าเรื่องราวสั้นๆ โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นอย่างง่าย การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง ฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนด โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐานในการฝึกการฟังและการพูดCourse image การเล่านิทานสุภาษิตจีนในชั้นเรียน
คณะครุศาสตร์

ศึกษาประวัติที่มาของนิทานสุภาษิตจีน  ตลอดจนวัฒนธรรมและแนวคิดของชาวจีนที่แทรกในนิทานสุภาษิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสำนวนสุภาษิตจีนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดอรรถรถทางการเล่านิทานสุภาษิตจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Course image PHD3307 : ดาราศาสตร์ (Astronomy)
คณะครุศาสตร์

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดทำผลงานที่บูรณาการกับเนื้อหาเรื่องทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ กฎของเคปเลอร์  กลศาสตร์ท้องฟ้า การดูดาวเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ วัตถุท้องฟ้า อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และอวกาศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้


Course image การแกะสลักผัก ผลไม้
คณะครุศาสตร์

ความหมาย ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของงานแกะสลักผัก ผลไม้ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การปอก การคว้าน วิธีการ รูปแบบและลวดลาย การออกแบบ เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ  ฝึกปฏิบัติ


Course image CIT2002 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจง ความน่าจะเป็นของ ตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การ ออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Introduction to descriptive statistics, probability and probability distribution of discrete and continuous random variables, distribution of statistics, estimation, experimental design and hypothesis testing, simple linear regression analysis.

Course image SCI1005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ ข้อมูล และการประมวลผล ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น สังเคราะห์ และนำเสนอ ข้อมูลในรูปแบบต่าง ในงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิผล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา


Course image CIT3211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) จ 3-4 ห้อง 4921 พฤ 1-2 ห้อง 4931
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

CIT3211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
ลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารองค์การสมัยใหม่ บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ  ในการบริหารงาน           การออกแบบระบบย่อย การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล การพัฒนาระบบสำหรับองค์กรขนาดต่างๆ    การใช้ข้อสนเทศในการรายงาน  ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจทางธุรกิจ
Management Information System
Course image BA3304 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (BA3304)
จำนวน 3 หน่วยกิต 3(3-0-6)  

การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจำกัดของข้อมูลต่างๆ การจัดทำงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด

Course image MK1101 หลักการตลาด
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(MK1101 ) จำนวน 3 หน่วยกิต 3(3-0-6)

ศึกษาถึงความหมาย และความสำคัญของการตลาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักอย่างเป็นทางธุรกิจ รวมถึงแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ประเภทของตลาด ระบบและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาดและความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด