นักศึกษา เข้าสู่ระบบโดยใช้

Username : รหัสนักศึกษา

Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

หากกดลืมรหัสแล้วไม่มี Email ให้เข้าไปดูที่ Spam Mail