การทำงานร่มกันระหว่าง Microsoft Excel 365 กับ Microsoft Forms เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประมวล ซึ่งต่างจากการสร้างฟอร์มแบบเดิมที่จะต้องดาวโหดไฟล์เพื่อเปิดดูการตอบกลับจากผู้ทำแบบสอบถามหรือข้อสอบ และยังง่ายต่อการใช้ร่วมกับ Apps อื่นๆที่มีใน Microsoft 365 โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้

 

 Last modified: Wednesday, 31 May 2023, 8:32 PM