Microsoft Forms เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจออนไลน์ ที่สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ โดยสามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ เช่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การเก็บข้อมูลการลงทะเบียน, การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทดสอบความรู้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการสร้างการแบ่งปันลิงก์ของแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้รับสามารถกรอกข้อมูลและตอบคำถามผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง

          และยังสามารถสร้างคำถามในแบบฟอร์มได้หลากหลายประเภท เช่น คำถามปรนัย, คำถามอัตนัย รวมถึงการปรับแต่งการตั้งค่าแบบฟอร์ม เช่น กำหนดเงื่อนไขในการตอบคำถาม, กำหนดเวลาสิ้นสุดในการส่งคำตอบ, และกำหนดการแจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชัน Microsoft Teams เมื่อมีคำตอบเข้ามา

เมื่อคำถามถูกสร้างเสร็จแล้ว สามารถเรียกดูผลลัพธ์ของแบบสอบถามในรูปแบบตารางหรือกราฟได้ โดยสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

          Microsoft Forms ยังสนับสนุนการส่งผลลัพธ์ของแบบฟอร์มไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่มีการผนวกการทำงาน เช่น Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, และ Microsoft SharePoint เพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากแบบฟอร์มมาใช้งานหรือนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Microsoft Forms ยังมีฟีเจอร์ในการปรับแต่งรูปแบบของแบบฟอร์ม เช่น เพิ่มภาพหรือวิดีโอในคำถาม, ปรับแต่งรูปแบบแบบฟอร์มด้วยธีมหรือสีที่เลือก, และการเพิ่มลูกเล่นและตัวกรองในคำถาม เพื่อเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพในการสร้างแบบฟอร์ม

สรุปได้ว่า Microsoft Forms เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและวิเคราะห์ผลลัพธ์ และสนับสนุนการผนวกกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Microsoft เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Last modified: Monday, 22 May 2023, 4:27 PM