ตัวอย่างการกำหนด เงื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหา Restrict access

          ตัวอย่างนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อจากหัวข้อ การสร้างเนื้อหาในวิชา หากมีข้อสงสัยสามารถกลับไปดูเนื้อหาในหัวข้อดังกล่าวได้


รูปที่ 1 Restrict access


รูปที่ 2 เงื่อนไขการตั้งค่าการเข้าถึงเนื้อหา

ตัวอย่างเงื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาแบบ Activity Completion 

          Activity Completion กำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรมอื่นให้เสร็จ (หรือไม่สำเร็จ) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา


รูปที่ 3 ตัวอย่างการตั้งค่าการสู่เนื้อหาแบบผ่านเงื่อนไข


รูปที่ 3.1 เงื่อนไขการเข้าสู่เนื้อหา

          จากตัวอย่างการใช้งาน Activity Completion ในรูปที่ 3 มีความหมายคือ นักเรียนจะต้องผ่าน หัวข้อบทเรียนที่ชื่อว่า แบบทดสอบก่อนเรียนก่อนจึงจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนี้ได้ 


ตัวอย่างเงื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาแบบ Date

          Date การเข้าถึงเนื้อหาจากวันและเวลาที่กำหนด โดยมีตัวเลือกให้เลือกเพิ่ม คือ must , must not ,add ,or โดยตัวเลือกเหล่านี้สามรถเลือกออกแบบได้ตามความตู้องการของผู้สอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้


รูปที่ 4 งื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาแบบ เริ่ม วันที่

      จากรูปที่ 4 เป็นตัวอย่างการตั้งค่าให้ผู้เรียนสามรถเข้าถึงเนื้อหาได้ ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 0.00
รูปที่ 4.1 งื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาแบบ สิ้นสุด วันที่

          จากรูปที่ 4.1 เป็นตัวอย่างการตั้งค่าให้ผู้เรียน ไม่ สามรถเข้าถึงเนื้อหาได้ ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 23.55


รูปที่ 4.2 งื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาแบบ เริ่มต้น และ สิ้นสุด วันที่

       จากรูปที่ 4.1 เป็นตัวอย่างการตั้งค่าให้ผู้เรียน เริ่ม เข้าถึงเนื้อหาได้ ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 00.00 และ สิ้นสุด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 23.55


ตัวอย่างเงื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้ Grade

         Grade ต้องการนักเรียนให้ได้เกรดที่กำหนด โดยทั้งนี้เนื้อหาก่อนหน้าที่จะนำมาเป็นเงื่อนไข ต้องมีการให้คะแนน ในเนื้อหานั้นก่อน และเกรดที่คิดจะอยู่ในรูปแบบ เปอร์เซ็นต์ 


รูปที่ 5  งื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้เกรดหรือคะแนน

           จากรูปที่ 4.1 เป็นตัวอย่างการตั้งค่าให้ผู้เรียนจะต้องผ่าน เนื้อหา ที่มีชื่อว่า แบบทดสอบก่อนเรียน ( สามารถกำหนดตามชื่อของเนื้อหาที่ตั้งไว้ ) โดยที่คะแนนจะต้องได้มากกว่า 80 % จึงจะเข้าสู่เนื้อหาในบทนี้ได้


ตัวอย่างเงื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้ User profile

          User profile ควบคุมการเข้าถึงตามฟิลด์ภายในโปรไฟล์ของนักเรียน เช่นจาก ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร์, Email,  และ ฟิลด์ อื่น โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข ต่างๆ เช่น เท่ากับ , มี ,ไม่มี เริ่มต้น , จบ, ค่าว่าง , ตามที่ผู้สอนต้องการ


รูปที่ 6  งื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้ User profile

      จากรูปที่ 6 เป็นตัวอย่างการตั้งค่าให้ผู้เรียนที่ Email มีคำว่า 611(จะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้) อยู่ใน Email จึงจะสามารถเข้าสู่เนื้อหาได้

Restriction set เพิ่มเงื่อนไขข้อจำกัดที่ซ้อนกันหลายๆ เงื่อนไข


รูปที่ 8  งื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาโดยการกำหนดเงื่อนไขแบบหลายเงื่อนไข

          จากรูปที่ 7 ผู้ที่จะสามารถเข้าสู่เนื้อหาเข้าได้เฉพาะนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเรียน (Section) ที่ชื่อว่า 2565_section_AA และจะต้องทำคะแนนในบทเรียนที่ชื่อว่า บทเรียนสำเร็จรูป ได้คะแนน 30% ขึ้นไป และจะต้องทำในระหว่าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 00.00 น. ถึง  วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 00.00 น.


รูปที่ 9 งื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม (Section)

          จากรูปที่ 9 ผู้ที่จะสามารถเข้าสู่เนื้อหาได้ จะต้องอยู่ในกลุ่มเรียนที่มีชื่อว่า 2565_section_AA เท่านั้น การสร้างกลุ่มเรียนหรือ Section สามารถศึกษาได้ที่ หัวข้อ การสร้างกลุ่มเรียน
Last modified: Thursday, 9 February 2023, 3:02 PM