ในการเข้าสู่เนื้อหาครั้งแรกระบบแนะนำขั้นตอนการใช้งานเบื้อต้นให้กับผู้เรียน ผู้เรียนรสามารถคึกษาขั้นตอนการใช้งานโดยการทำตามขั้นตอนที่ระบบแสดงให้


รูปที่ 1 ระบบแนะนำขั้นตอนการใช้งานสำหรับการใช้งานครั้งแรก


รูปที่ 2 เนื้อหาที่มีการกำหนดเงื่นไขในการเข้าเรียนแต่ละบท

          สำหรับเนื่อหาที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆที่อาจารญ์กำหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถเข้าเรียนในเนื้อหาได้ เช่นทำแบบทดสอบให้ผ่านกี่คะแนน หรือวันเวลาที่อาจารย์กำหนดให้เข้าไปเรียนเนื้อหานั้น ๆ ซื่งอาจารย์จะเป็นผู้แจ้งกับนักศึกษา หรือตามที่ปรากฏในคำอธิบายท้ายหัวข้อของบทเรียนอย่งเช่น ตัวอย่างในรูปที่ 2

  1. ปุ่มสำหรับทำเครื่องหมาย ว่าได้ผ่านบทเรียนในบทนั้นแล้วนักศึกษาสามารถคลิกที่เพื่อทำเครื่องหมายได้
  2. ชื่อบทเรียน หากต้องการเข้าสู่บทเรียนสามารถคลิกที่ชื่อของบทเรียนได้เลย
  3. บทเรียนที่กำหนดเงื่อนไขในการเข้าเรียน
  4. รายละเอียดของเงื่อนไขในการเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน


รูปที่ 3 เนื้อหาที่สามารถเข้าเรียนได้เลย

Last modified: Wednesday, 18 January 2023, 1:52 PM