นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยการใช้ 

Username = รหัสนักศึกษา 

Password = เลขบัตรประชาชน


            เมื่อใช้งานครั้งแรกระบบจะพาไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  ในช่อง ของ Email address แนะนำให้เปลี่ยนเป็น Email ที่ มหาวิทยาลัยแจกให้เช่น 611xxxxxx@crru.ac.th 


           หลังจากที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าแสดงรายวิชาที่มีอยู่ในระบบบางส่วน หากไม่เจอวิชาที่ต้องการเรียน สามารถค้นหาบทเรียนได้ที่เมนู รายวิชา==>ค้นหารายวิชา หรือรายวิชาทั้งหมดได้


รูปที่ 1 แสดงรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ

          เมื่อเข้าสู่หน้าคนหารายวิชา นักศึกษาสามารกรอก หรัสวิชา หรือชื่อวิชาที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา


รูปที่ 2 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือค้นหา

          เมื่อจอวิชาที่ต้องการแล้วคลิกที่ชื่อวิชาแล้วเข้าสู่บทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย

Last modified: Thursday, 9 February 2023, 10:10 AM